TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học Arduino & IoT

Arduino & IoT

4 Khóa học

Các khóa học này giúp học viên có được những kiến thức về Arduino, IoT (Internet of Things) và Big Data, từ đó có thể tự xây dựng cho mình một hệ thống IoT thông minh tại nhà, cũng như thực hiện các dự án hệ thống nhúng khác nhau.


Đăng ký

Các nhóm khóa học khác

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by